Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ


Ա

ԱբանաԱբարիմԱբելինԱբելմաուլաԱբենեզերԱբեսդոմմինԱբէլԱբէլ-բեթ-մաաքաԱբէլմայիմԱբէլմաուլաԱբէլմիսրաիմԱբէլսատիմԱբէլքերամիմԱբէսԱդադ-ռիմմօնԱդադաԱդամաԱդամի-նագեբԱդասաԱդարովդԱդարովթԱդդանԱդդօնԱդմաԱդորայիմԱդրամինտԱդրիականԱզանօթ-թաբօրԱզեկաԱզովտոսԱթարիմԱթաքԱթէնքԱլամելէքԱլօնԱլօն-բախութԱկեղդամաԱկկարոնԱկրաբիմԱկքովԱհավաԱղեքսանդրիաԱղուղԱմադԱմաթԱմաղէկԱմամԱմանաԱմմաԱմփիպօլիսԱյեղոնԱյենոնԱյինԱյծեմանցԱնաբԱնաթովթԱնամԱնանայէլԱնարէթԱնէրԱնիմԱնտիոքԱնտիոքիաԱնտիպատրիսԱռնոնԱսալԱսանԱսասանթամարԱսար-ադդարԱսար-ենանԱսար-սուաղԱսարենանԱսեդիմԱսեդոթԱսեդովթԱսեդովթ-փասգաԱսեմԱսեմոնԱսեր-սուաղԱսեր-սուսաԱսեր-սուսիմԱսերգադդաԱսերովթԱսէմԱսիաԱսիմաթԱսիսԱսկալոնԱսկաղոնԱսնաԱսոնԱսորեստանԱսորիքԱսուրիԱստարովթԱստարովթ-ԿառնայիմԱսքանասԱտալիաԱտարովթԱտարօթ-ադարԱտիթայիմԱտրօթ-սովփանԱրԱրաբաԱրաբաթԱրաբիաԱրարատԱրարովթԱրբաԱրգովբԱրեգԱրեսԱրեքԱրիմաթեմ-սօփիմԱրիմաթիաԱրիսպագոսԱրիսօթԱրմագեդոնԱրոերԱրոէրԱրուադԱրումաԱրփադԱրփաթԱրքիատարօթԱւաԱւենԱւիթԱւիմԱւրանԱփեկԱփեկաԱփեսդոմմիԱփերէմԱփէկԱքադԱքայիաԱքեզիբԱքղապԱքովրԱքսափ

Բ

ԲաալօթԲաաղԲաաղաԲաաղամոնԲաաղգադԲաաղեթԲաաղէթ-բէէրԲաաղհասորԲաաղհերմոնԲաաղփարասԲաանԲաբիլոնԲազէսԲազիօթիաԲազկաթԲաթ-րաբբիմԲաթուէլԲաթուլԲահաղ-սաղիսաԲամոթ-բահաղԲամօթԲանէ-բարակԲանէ-յականԲառնեաԲասանԲասան-հաւօթ-յայիրԲարաթոնԲաւուրիմԲեեստարաԲեզեկԲեթաբարաԲեթագղաԲեթակադԲեթահԲեթամէկԲեթանաթԲեթանիաԲեթանովթԲեթասետաԲեթարաբաԲեթարամԲեթարանԲեթարբէլԲեթաւանԲեթափրաԲեթաքարմաԲեթբարաԲեթբարէԲեթգաղգաղաԲեթգամովղԲեթդագոնԲեթդէբլաթեմԲեթեսելԲեթեսիմօթԲեթէլԲեթթափուաԲեթլաբաւովթԲեթլէհէմԲեթհամերհագԲեթմարքաբովթԲեթմաւոնԲեթնամրաԲեթորոնԲեթսաԲեթսամիւսԲեթսայիդաԲեթսանԲեթրոնԲեթրոոբԲեթփագէԲեթփաղէթԲեթփասեսԲեթփեգովրԲենհեսեդԲետէնԲերելիմԲերիաԲերիմովԲերոթ-բանէ-յականԲերոթաԲերովթԲերսաբէէԲէանԲէեղսեփոնԲէէլմոնԲէթբէէլմօնԲէթմաաքաԲէիրԲիւթանիաԲոսրաԲոտանիմԲուբաստԲոքիմԲօսրա

Գ

ԳաասԳաբաԳաբաաԳաբաաթԳաբաթոնԳաբաւոնԳաբաւօնԳադգադԳադերԳադերաԳադերօթԳադերօթայիմԳազաԳազերԳալիլեաԳալիլովթԳաղաադԳաղատիաԳաղգաղաԳաղեմէթԳաղեմէթԳաղէրԳաղղիմԳաղմոնԳամզովԳայիԳասիոնգաբերԳարեբԳարիզինԳեբազԳեբաղԳեբիմԳեդոմԳեդովրԳեթԳեթթայիմԳեթսեմանիԳեթրեմօնԳեթքոփերԳելմոն-դէբլաթէմԳեհոնԳեղբուէԳեղոնԳեննեսարէթԳեսեմԳեսուրԳերարԳերարաԳերերԳէբուլԳէթԳէլմոն-դէբլաթէմԳիաԳիբաթհաարալօթԳոաթԳողգոթաԳոմորԳոյիմԳոսոմԳովբԳովզանԳովղանԳուրԳուր-բահաղ

Դ

ԴաբասէթԴաբարաթԴաբիրԴաղաանԴաղմանութաԴաղմատիաԴամասկոսԴանաեաանԴաննաԴափկայԴեբոնԴեբոնգադԴեկապոլիսԴեմնաԴենհաբաԴեննաբաԴերբէԴէմօնաԴիբլաթԴիմոնԴովրԴումաԴուրաԴօթայիմ

Ե

ԵբրայեցիԵբրօնԵբրօնաԵգիպտոսԵգլայիմԵդեմԵդերԵդոմԵդովմԵդովմինԵդրայիԵզելԵէկար-սահադութաԵթամԵթերԵթէովպիաԵթլօնԵթովպիաԵթսեմովԵլաթԵլամԵլթեկէԵլթեկոնԵլլադաԵլլասարԵլփաԵլօնԵլօն-բեթանանԵկբատանաԵհովա-շամմաԵհովայ-շալօմԵհովանիսիԵհուդԵղամԵղէաղէԵղիմԵղուսԵմաթԵմաթդովրԵմեկկասիսԵնաթօնԵնայիմԵնգադդիԵնգանիմԵնդովրԵնեգլայիմԵնհասորԵնովմԵնռեմոնԵնսամիւսԵնքադդաԵսանԵսբոնԵսեբոնԵսեմոնԵսեփոնԵսթաւուղԵսթեմովԵսիմոնԵսրոնԵտամԵտեբաԵտեբաթաԵրեբԵրիքովԵրուսաղէմԵւիլաԵփեսոսԵփրաԵփրաթաԵփրայեմԵփրատԵքեղա

Զ

ԶանովԶարեդԶեփրոնԶիփԶմիւռնիաԶոողեթ

Է

Էգլաթ-ՇելիշանԷգղոնԷդովմինԷլ-ԲեթէլԷլ-Էլօհէ-ԻսրայէլԷլամԷլէփԷլթուղադԷլթուղաթԷլփառանԷմմաուսԷնգանիմԷնմասեփաթ

Թ

ԹաբօրԹադմօրԹահթիմադասէԹամնաԹամնաթ-հարեսԹամնաթ-սարաԹամնաթաԹանաքԹարաղաԹարթակԹարսիսԹափուաԹափսաԹափօրԹեբէսԹելաբիբԹելասարԹեկուէԹեղարսաԹեղմեղաԹեմանԹեսաղոնիկէԹերեսաԹերսաԹէանաթսելովԹէբէսԹիսԹիւատիրԹոբէլԹորգոմաԹուղադԹոքան

Ի

ԻթագասԻկոնիոնԻյէ-աբարիմԻյիմԻյօնԻստովբԻտալիաԻտուրաԻրսամէս

Լ

ԼաբաովթԼադաբարԼակումԼահայ-րօԼամասԼայիսԼասարօնԼաւոդիկէԼաքիսԼեբնաԼեսեմԼեքիԼիբանանԼիբիաԼիկայոնիաԼիկիաԼիւստրաԼիւրիկիաԼուզ

Խ

Խառան

Կ

ԿաբեսէէլԿաբիսէլԿաբսեմԿադեմօթԿադէսԿադէս-բառնեայԿամօնԿայինԿանաԿանաթԿապադովկիաԿատտաթԿարթանԿարիաթԿարիաթ-արբաԿարիաթ-բաաղԿարիաթ-հուսովթԿարիաթ-սեփերԿարիաթարիմԿարիաթեմԿարիօթԿարկաԿարկարԿարմեղոսԿարմէլԿափառնայումԿափթորԿեդրոնԿեսարիաԿեսիօնԿեփիրաԿէէլաթաԿէիլաԿէիլայիԿէիլայիցըԿէիլանԿիբրօթ-հաթթաւայԿիլիկիաԿինաԿիպրոսԿիսոնԿիտիմԿիրԿիր-հարէսէթԿիրհարեսԿիւրենԿիւրենէԿղօդաԿնիդԿոբաԿոլոնիաԿողոսաԿորնթոսԿրետէ

Հ

ՀադէսՀադիդՀադրաքՀամՀամմօնՀամոնաՀանէսՀասմօնաՀասորՀարաՀարարՀարեթՀարէմՀարէսՀարսութՀարօդՀաւօթ-յայիրՀելէփՀեղդաՀերմոնՀնդկաստանՀովրՀորգադգադՀուկօկՀոփնիՀռեգիոնՀռոդոնՀռովմՀրէաստանՀօրմա

Ձ

Ձիթենեաց

Ղ

ՂասանՂասեաՂեբօնաՂոբանՂովդՂուիթ

Մ

ՄաարաթՄագդաղգադՄագդաղէՄագդողՄագոգՄագրոնՄադդինՄադիամՄադմաննաՄադմենաՄադմէնՄադօնՄաթանաՄակդաղիէլՄակեդՄակեդաՄակեդդովՄակեդոնիաՄահանէ-դանՄամբրէՄանայիմՄաոնՄաուլՄառօնՄասաղՄասգաբՄասենաՄասեփաՄասորՄասսաՄասրեկաՄասրեփօթ-մայիմՄասփաՄատեկաՄարաղաՄարաստանՄարեսաՄարովզՄարօթՄափկաթՄաքասՄաքթեսՄաքմասՄաքմեթաթՄաքփելաՄեդաբաՄեթեկամմաՄելիտէՄելիտոսՄելօնՄեմփիսՄեննիթՄեռաՄերաթայիմՄերիբաՄերոնոթՄեփայաթՄեքոնաՄեքուրաՄէաՄէարաՄէարկօնՄէօնէնիմՄիդդալ-եդերՄիլետոսՄիննիՄիջագետՄիռաՄիտիլինէՄիւսիաՄոսաՄովաբՄօլադաՄօսերօթՄօսէրաՄօրեսեթՄօրէՄօրիա

Յ

ՅաբիսՅաբնէՅաբնէլՅաբոկՅագուրՅադելաՅազերՅաթիրՅայիրՅանովէՅանումՅասսաՅարիմՅարուփՅարօնՅափիէՅեբղաամՅեբուսՅեզրայէլՅեթլաՅեթնանՅեկդաամՅեկթովէլՅեկմամՅեկնամՅեսանաՅեսուաՅեսուրունՅետտաՅերապօլիսՅերիմութՅերուէլՅերուսաղէմՅերփայէլՅեփալթիՅեփթաՅեփթայէլՅոգբէհաՅոպպէՅորդանանՅունաստան

Ն

ՆաալիէլՆաաղօլՆաամաՆաարաՆաբաւՆազարէթՆամրաՆայիդՆայինՆաւաթՆափթովաՆաքոնՆեբաղատՆեբասՆեբսանՆեղոսՆեմերիմՆեսիբՆերգաղՆեփթուքՆէապոլիսՆէթայիմՆէիէլՆիկոպօլիսՆինուէՆոբՆոբահՆովՆով-ամոնՆուաՆոփա

Շ

ՇաբաՇաւէՇովՇուշան

Ո

ՈբովթՈդողոմՈզան-ՍէէրաՈթոմՈվգՈվնովՈրոնայիմՈւլաՈւսաՈւրՈփազՈփաղՈփերՈփիր

Պ

ՊաթուրեսՊամփիւլիաՊատարաՊատիողոսՊատմոսՊարթեւստանՊափոսՊերգամոնՊերգէՊիսիդիաՊոնտոս

Ռ

ՌաբբաՌաբբիդՌաթամաՌակկոնՌահաբՌամաՌամաթՌամաթ-լէքիՌամովթՌամովթ-գաղաադՌամսեսՌափաՌափիդիմՌեբղաՌեկկաթՌեմոնՌեմօն-մեթօարՌեմօն-ՓարէսՌեսսաՌէկեմՌէսէնՌիմմօնՌոբովթՌովգելՌովգելիմՌովդել

Ս

ՍաանանՍաարաՍաբաՍաբէէՍագարիմՍալեքադՍաղաբիմՍաղաբինՍաղամինաՍաղէմՍաղիմՍաղիսաՍաղմաՍաղմոնաՍաղմօնՍամաՍամարիաՍամիրՍամոսՍամրօնՍամօթրակէՍայիրՍանանիմՍանիրՍանսաննաՍասիմաՍատիմՍարաաՍարդէսՍարեդաՍարեթ-սահառՍարերաՍարեփթաՍարթանՍարիդՍարիօնՍարուհէնՍարօնՍափիրՍափոնՍաքարօնՍաքքովթ-բանովթՍեբամաՍեբարիմՍեբոյիմՍեգովրՍեդադՍելաՍելեւկիաՍելմօնՍելմօնաՍելովՍելովամՍելսահՍելքաՍեմարացիՍեմարիմՍենՍենաՍենաարՍենէարիՍեփաթՍեփաթաՍեփամՍեփամովթՍեփարուիմՍեքաքաՍէիրՍէիրաՍէլա-մահլէգօթՍէլէմՍէնաարՍէննանՍէրՍիանՍիբրայիմՍիդդիմՍիդոնՍիթնաՍիլլաՍիլովաՍիլովամիՍիկելակՍինՍինաՍինէացիներիՍիոնՍիովրՍիրաՍիրակուսաՍիւրիաՍիւքարՍիւքեմՍիօնՍիօր-լեբնաթինՍկիւթացիՍոդոմՍոկքովՍոկքովթՍովրեկՍուաղՍուբաՍուհէնՍունամՍուրՍուփՍուֆաՍոփերՍոքովՍպանիաՍօփարՍօփիմ

Վ

Վահէպ

Տ

ՏաբերաՏաբէթՏայանիսՏարսօնՏափնասՏեբաթՏեղայիմՏէլէմՏիբերեաՏիգրիսՏիզահաբՏիւրոսՏովբՏոփելՏրաքոնՏրոգիլիոնՏրովադաՏօփեթ

Ր

ՐաքալՐոոբ

Փ

Փադան-արամՓաթուրՓակուդՓառանՓասգաՓարաՓարաթոնՓարանՓարասինՓարէզ-ողաՓարէս-ոզաՓարուիմիՓարպարՓարփարՓելօնՓերեզՓիաիրօթՓիթօմՓիլադելփիաՓիլիպպեաՓիլիպպէՓիսոնՓիւնիկէՓոգովՓոգովրՓունոնՓոքովՓռիւգիա

Ք

ՔաբաթոնՔաբբօնՔաբովրՔաբօղՔալակՔաղաՔաղանՔաղանէՔաղդէաՔաղէբ-եփրաթաՔաղմադՔամմատաՔանանՔաննէՔասելովթՔասիփիաՔասղովթ-թաբօրՔարադաՔարքամիսՔեբրոնՔեզիբՔեղբոնՔեղկաթՔեղկաթ-ասուրիմՔեներեթՔեսաղօնՔերեթՔերիթՔերուբՔեփարամոննաՔէնէրէթՔէսիլՔիդոնիՔիթլիսՔիլէնՔիոսՔոբարՔովրասանՔորազինՔորեբՔութՔութաՔունՔուշՔուշանՔօզոնՔօղօն

Օ

Օրէբ