Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Հատուկ անուններ


Ա

ԱարաԱբագթաԱբադդոնԱբայիաԱբդաԱբդեդօմԱբդիԱբդիաԱբդիէլԱբդիմելէքԱբդօնԱբեդԱբեդնագովԱբեններԱբեսսաԱբեսսանԱբէլԱբիԱբիաԱբիաթարԱբիամԱբիասափԱբիգեաԱբիդաԱբիդանԱբիեզերԱբիեզերեանԱբիեթամինԱբիելբոնԱբիէլԱբիհայիլԱբիմեէլԱբիմելէքԱբինադաբԱբինոամԱբիուդԱբիուդԱբիսակԱբիսողոմԱբիսուաԱբիսուրԱբիտալԱբիտովբԱբիրոնԱբրահամԱբրամԱգաբԱգաբաԱգաբոսԱգագԱգագացիԱգարաԱգգիթԱգեդողեմԱգէԱգուրԱգրիպպասԱդադԱդադԱդալիաԱդամԱդայիաԱդասսաԱդարԱդբեէլԱդդաԱդդէիԱդդովԱդդովԱդդովԱդիդԱդիէլԱդինԱդինաԱդինօԱդղիԱդղիաԱդմաթաԱդոնիաԱդոնիբեզեկԱդոնիկամԱդոնիսեդեկԱդոնիրամԱդորամԱդրազարԱդրամելէքԱզազԱզազիաԱզակիԱզամօթԱզայէլԱզայիաԱզանԱզանիաԱզարիաԱզարիէլԱզբիաԱզգադԱզենիԱզիզաԱզիէլԱզովրԱզուբաԱզուրԱթաթԱթաղիԱթայիաԱթանիԱթարսաթաԱլաբԱլադԱլփեանԱլօեսԱլֆաԱկաԱկատանԱկիւղաԱկկուբԱկկուսԱկորԱկուփաԱհասբաԱհասթարիԱհարհելԱհարօնԱհզաԱղայիԱղբուքԱղեքսանդրոսԱղոնԱմադաթաԱմադանԱմաթիԱմաղԱմասիԱմասիաԱմարիաԱմարփաղԱմբակումԱմեսաԱմեսայԱմեսայիԱմիԱմիզաբադԱմիէլԱմինադաբԱմիուդԱմիսադաԱմիտաղԱմմիԱմմոնԱմնոնԱմոկԱմոնԱմովսԱմուէլԱմպղիասԱմրամԱմրանԱմրիԱմօնԱմօրհացիԱյիաԱյծեմնիկԱնաԱնաթԱնաթովթիաԱնամայէլԱնամելէքԱնանԱնանիԱնանիաԱնգէԱնգիԱնգիաԱնդրէասԱնդրոնիկոսԱներԱնիամԱնիէլԱննաԱնոնԱնտիպասԱնքուսԱպեղեսԱպոլլիոնԱպողոնիաԱպողոսԱպփիաԱպփիոսԱռանԱռնափարԱսաԱսաբանաԱսաբանիաԱսաբիաԱսադիաԱսայէլԱսայիաԱսանէթԱսանուաԱսարէԱսարէլԱսարէլաԱսարմօթԱսաւԱսափԱսբադանաԱսբէաԱսբէլԱսենաԱսենափարԱսերԱսի-համենուքովթԱսիէլԱսիրԱսիւնկրիտոսԱսոմԱսորդանԱսուաթԱսուբԱսուբաԱսուերոսԱսուրԱսուրիմԱսուփաԱսրաԱսրիէլԱսփաթաԱսփանէզԱսքուրԱտադԱտարաԱտերԱտեփաԱտիտաԱտտիլԱրադԱրահԱրամԱրասԱրբոնաԱրդօնԱրեդԱրելիԱրետաԱրէսԱրիդաԱրիդաթաԱրիէԱրիէլԱրիէորգիմԱրիովքԱրիսաԱրիստարքոսԱրիստոբուղոսԱրիփԱրմոնիԱրուկեցիԱրուսԱրուսեակԱրուրԱրսաԱրտաշէսԱրտեմասԱրտեմիսԱրփաքսադԱրքեղայոսԱրքիպոսԱրօդիԱրօտիԱւովդԱփարսաքացիԱփեսեսԱփէրԱփփիմԱքաաբԱքազԱքաղիաԱքայեաԱքայիկոսԱքարԱքբանԱքերԱքիԱքիաԱքիամԱքիանԱքիեզերԱքիկամԱքիղուդԱքիմաԱքիմաասԱքիմանԱքիմելէքԱքիմօթԱքինԱքինադաբԱքինոամԱքիովԱքիուդԱքիուդԱքիսամաԱքիսարԱքիսարԱքիտովբԱքիտոփէլԱքիրամԱքիրամեանցԱքիրէԱքոբորԱքուդԱքուքԱքուքացիԱքսա

Բ

ԲաալթամարԲաալիսԲաաղանանԲաաղիաԲաանաԲաասաԲաասիաԲաարաԲագուէԲադադԲադայիաԲադեկարԲազմաստեղԲակբակարԲակբոկԲակբոկիաԲաղաԲաղաամԲաղադանԲաղակԲաղասանԲաղդասասարԲաղդասարԲաղդատԲաղիադաԲաղղաԲամայէլԲանաաԲանեաԲաներեգէսԲանիԲանինուԲանուԲառնաբասԲասաղօթԲասարԲասեմաթԲասիԲարաԲարաբբաԲարադԲարակԲարաքաԲարաքիաԲարաքիէլԲարեաԲարեյեսուԲարթողոմէոսԲարիաԲարկոսԲարուքԲարսաԲարսաբաԲարսայիթԲարտիմէոսԲաւաԲեբայիԲեդանԲեթիաԲեթհեզդաԲեթռափաԲեթսուրԲեթքովրԲելԲելիարԲելփեգովրԲեկադերԲեղգաԲենԲենադադԲենամմիԲենանանԲենարինադաբԲենգաբերԲենդակիրԲենզօհէթԲենիամինԲենհայիլԲենովԲենօնիԲեսելիէլԲեսեղամԲեսէէԲերզելիԲերիթԲերինիկէԲերսաբէԲեքովրաթԲէեղզեբուղԲէերաԲէերիԲէովրԲիգթաԲիզթաԲղաստոսԲոկկիԲոկքիաԲոոսԲոսոդիաԲուզԲուզիԲունաԲունիԲոքերուԲոքոր

Գ

ԳաաբԳաաղԳաամԳաբերԳաբէսԳաբրիէլԳագաթԳադԳադարացիԳադդիԳազամԳազէզԳաթերԳաղաղԳաղամէթԳաղիոնԳաղուաԳամաղիԳամաղիէլԳամարիաԳամուլԳայիոսԳայիրադԳանեբաթԳարմիԳեբէիԳեդդելԳեդդիէլԳեդէօնԳեդէօնիԳեթողաթիԳեսամԳեսանԳերաԳերգեսացիԳերսոմԳերսոնԳեփաԳեքարասիմԳէեզիԳիլալաԳինաթԳիսփաԳոգԳոդէսԳոդողիաԳոթամԳոթողիաԳոթոնիէլԳողիաթԳոմերԳուէլԳունիԳօդէշ

Դ

ԴաբելայիմԴաբրիԴագոնԴադուէլԴաթանԴալիլաԴաղայիաԴաղփոնԴամարիսԴանԴանիէլԴարաԴարդաԴարեհԴաւիթԴեբօրաԴեդանԴեմասԴեմետրիոսԴերկոնԴիկղաԴինաԴինացիքԴիոնեսիոսԴիոսԴիոսկուրացիԴիոտրէփէսԴիսանԴիսօնԴոդացիքԴովդաԴովեկԴրուսիլաԴօդիա

Ե

ԵբերԵբրիԵգլաԵգղիԵդենԵդնաԵդրիէլԵզեկիաԵզեկիէլԵզերաԵզիրԵզրաԵզրասԵզրիԵզրիէլԵզրիկամԵթանԵթբաաղԵթթիԵթնանԵլդագաԵլդադԵլդադԵլէանանԵլիմելէքԵլիքորէփԵլմովդադԵկգեսԵղաաԵղբաաղԵղեասաԵղզաբաթԵղիԵղիաԵղիաբԵղիաբաԵղիադԵղիադաԵղիազարԵղիաթաԵղիակիմԵղիամԵղիասափԵղիասիբԵղիէլԵղիէնաԵղիկաԵղիմասԵղիոզաԵղիովէնայիԵղիուդԵղիուսԵղիսաԵղիսաբեթԵղիսամաԵղիսափանԵղիսափատԵղիսէԵղիսուաԵղիսուրԵղիփազԵղիփաղԵղիփաղէԵղիփաղէտԵղկանաԵղմովդադԵղնաամԵղնաթանԵմանԵմիմաԵմմերԵմովրԵնադադԵնակԵնանԵնգօրէԵնեաԵնովբԵնովսԵնովքԵպափրասԵպափրոդիտոսԵպենետԵպիկուրեանԵսայիաԵսաւԵսբաաղԵսբանԵսբիբենոբԵսբօնԵսեթովմԵսելելփօնԵսելիաԵսեկԵսերԵսէլԵսթերԵսթօնԵսղիԵսոդԵսուդԵսքողԵրաստոսԵրեմիաԵրմասԵւաԵւբուղոսԵւիԵւնիկէԵւոդիաԵւտիքոսԵւրակիկլոնԵփաԵփրաթԵփրանԵփրեմԵփրոնԵփօտԵքրան

Զ

ԶաամԶաաւաԶաբադԶաբադիաԶաբբաԶաբդիԶաբդիէլԶաբիդաԶաբուդԶաբուղոնԶազաԶաթուԶամբրիԶամզումիմԶամիրաԶամմաԶարաԶարիաԶաքարԶաքարիաԶաքէոսԶաքուրԶաքքաԶեբեդէոսԶեբէէԶեբինաԶեբուղԶեթամԶեթանԶեթարԶեղփաԶեմրանԶենասԶերէսԶեքրիԶէբիԶիաԶիզաԶիփաԶուզեցիԶօհէթԶօրաբաբէլ

Է

ԷգղաԷզիոնԷլաԷլաԷհիԷմմանուէլԷսէքԷրԷրանԷփսիբա

Թ

ԹաաթԹաանԹաբնիԹագղաթ-փաղասարԹադգաղԹադէոսԹաթանայիԹահփենէսԹամայԹամարԹամուզԹանաԹանհումեթԹարաԹարակաԹարանաԹարգաթացիԹարէԹարէսԹաքասԹեզբացիԹեկէղԹեկուաԹեմաԹեւդասԹէկուէԹէմանԹէոփիլէԹիղոնԹիրասԹիրիաԹոբէլ-ԿայէնԹոլմիԹովաԹովղաԹովմասԹովուԹումիմ

ժ

ժողովող

Ի

ԻգաղԻդիթունԻեզերԻեզերեանցԻթամարԻթիէլԻլմարովդաքԻմրիԻսահակԻսահառԻսաքարԻսկարիովտացիԻսմայէլԻսմայիաԻսրայէլԻրամԻրասԻրիԻրնաասԻրուԻքաբօդ

Լ

ԼաբանԼաբացիԼայէլԼատիներէնԼատուսիմԼեգէոնԼեմուէլԼիաԼիբերտինացիԼիդիաԼինոսԼիւդիաԼիւսանիաԼիւսիասԼովոմիմԼօ-ամմիԼօ-րուհամաԼօիդա

Խ

Խեւացի

Կ

ԿաբբաթաԿադմիէլԿալլաԿահաթԿամուէլԿայէնԿայիափաԿայնանԿանաթօնԿանթակաԿասիաԿարէԿարպոսԿարսենաԿեդարԿեդմաԿեդմոնացիԿենեզԿենեցիԿենքրաԿերեն-հափուքԿերոսԿեփասԿիսԿիսեաԿիսիԿիւրիաԿիւրոսԿլաւդիաԿղեմէսԿղէոպասԿղէովպաԿղօդիոսԿոռնելիոսԿովղիաԿովղիտաԿովսԿովսամԿովրէԿորբանԿորխԿուարտոսԿուէԿրէսկէսԿրիսպոս

Հ

ՀագարՀաթաքՀամանՀայկՀանանիՀասեմՀասումՀարիմՀարհայիաՀարումՀարումափՀարօէՀաքեմոնիՀեգէիՀելեմՀելլելՀելլենացիՀեղիՀեմամՀենՀերմէսՀերմոգինէսՀերովդէսՀերովդիաՀերովդիոնՀիմենոսՀոզաՀուլՀուսՀուսամՀուսիմՀուրաՀուրիՀռաամՀռաբիաՀռագեմՀռադաՀռամՀռաոգաՀռասէփՀռասիաՀռափայիաՀռափէՀռեմփաՀռեքաՀռէէղիաՀռէումՀռինաՀռովդէՀռութՀօհամՀօրամ

Ղ

ՂաադՂաադաՂաբանաՂաբիդօթՂադանՂազարոսՂակէիՂամէքՂեբէոսՂեւիՂեքաՂէեմիՂոբենիՂովտՂոտանՂուդՂուկասՂուկիոս

Մ

ՄաաՄաադաՄաազիաՄաաթՄաալաՄաալոնՄաասՄաասիաՄաարաՄաաքաՄաաքաթիՄաբարՄաբզարՄաբսամՄագեդիէլՄագոր-միսսաբիբՄագփիասՄադայՄադանՄադիանՄադմանաՄազիովթՄաթանիաՄաթուսաղաՄաթուսայէլՄալուքՄակեբիսՄակեղօթՄակենիաՄահաւացիՄահէր-շալալ-հաշ-բազՄաղաղիէլՄաղաքիաՄաղքիրամՄաղքոսՄամարիՄայէլէթՄայիէլՄայնանՄանայեմՄանայէնՄանասէՄանաքաթՄանուէՄաշՄաոնաթաՄաովքՄասարացիՄասեղամիաՄասէՄասիզեբելՄասմաՄասմանաՄասսէՄասփարՄասփարաթՄատաթիաՄատթանՄատթատՄատթէոսՄատտաթաՄատրեթՄատրիՄարաՄարայիաՄարթաՄարիամՄարիօթՄարկոսՄարմաՄարովդաքՄարովդաք-բաղադանՄարսենաՄաւուլՄաքաբանաՄաքաբենաՄաքաթիՄաքիրՄաքնադբաՄաքքիՄեբունաՄելատիաՄելէքՄելիաՄելսարՄելքիսեդեկՄեղեթիՄեղքաՄեղքամՄեղքիՄեղքիաՄեղքիէլՄեղքիսաւէՄեղքողՄեղքոմՄեմուքանՄեմփիբոսթէՄենիՄեսաՄեսաղամօթՄեսեքՄեսողոմիթՄեսուղամՄեստրեմՄեսօբացիՄետաբեէլՄետաբէլՄերամօթՄերարիՄերեսՄերիբաաղՄերովբՄէզաՄէզաաբՄէիդաՄէհումանՄիամինՄիթրիդատՄիլալաՄինիամինՄիսաամՄիսայէլՄիսաքՄիքաՄիքայէլՄիքայիաՄիքիաՄկրտիչՄնասոնՄողեքէթՄողոքՄոողիՄոսանՄոսոբաբՄովադիաՄովանիմՄովդադՄովղիդՄովսէսՄորոսՄուսիՄուրթքէՄուփիմՄօրադՄօրեսեթ-գեթ

Յ

ՅաակաՅաասուՅաբէթՅաբիէՅաբինՅադաՅադայիՅադայիաՅադդուաՅադոնՅադորամՅազիաՅազիզՅազիէլՅաթնիէլՅաթրիՅալելէՅալելէլՅակէՅակիմՅակոբՅակոբոսՅաղելՅաղօնՅամանաՅամինՅամլէքՅամուէլՅամուլՅամրէսՅայերՅայէլՅայրոսՅանաՅանէսՅաննէՅասենՅասերՅասիէլՅասիրՅասոնՅասուբՅասուբի-լեհէմՅասուիաՅարասիաՅարաքՅարեդՅարէբՅարիբՅարիբայիՅարկաամՅարոաՅարքաՅաւանՅափաղէթՅաքանՅաքդիէլՅաքդովՅաքեմոնՅաքինՅեբաարՅեբնիաՅեբուսթէՅեգդոզիաՅեգղոմՅեդայիաՅեդբասՅեդդովՅեդիդաՅեդիդեաՅեդիէլՅեզաբէլՅեզերիաՅեզիէլՅեզղիաՅեզոնիաՅեզրայելՅեթՅեթաթՅեթեմաՅեթերՅեթրամՅեթրանՅեկամամՅեկամիաՅեկեբաՅեկսանՅեկտանՅեղաՅեղիաՅեմայիՅեմլաՅեմնաՅեմրաՅեուսՅեսամարՅեսարէլաՅեսբաամՅեսբակասաՅեսբանՅեսբէաբՅեսբոկՅեսիաՅեսիէլՅեսիմիէլՅեսիսաՅեսմաՅեսմաքիաՅեսուՅեսսէՅեսսիՅեսփաՅեսքաՅետլափՅետուրՅերամելՅերեմիՅերիաՅերիէլՅերիմովթՅերիօթՅերոամՅերոբաաղՅերոբեսէթՅերոբովամՅերուսաՅերսամՅեփադիաՅեփթայէՅեփոնէՅեքելիաՅեքթիէլՅեքիէլՅեքոնիաՅէիաՅէիէլՅէուՅէսուՅիէլՅոբՅոբաբՅոբալՅոբէլՅոթորՅովաբՅովադաՅովազՅովաթամՅովակիմՅովասՅովարաՅովարիբՅովաքՅովաքազՅովաքինՅովեզերՅովելաՅովզաբադՅովզաքարՅովէլՅովիադաՅովհաննաՅովհաննէսՅովնադաբՅովնաթանՅովնանՅովսաՅովսաբէէՅովսաբհեսեդՅովսափատՅովսեդեկՅովսէսՅովսէփՅովսիաՅովրամՅովրէՅովրիմՅովքաՅուդաՅուդիՅուդիաՅուդիթՅուլիաՅուլիոսՅունիաՅուստոսՅուքաղՅոքաբեթՅօթիրՅօհանանՅօսաբէէՅօսաբիաՅօսաւիաՅօսէփիաՅօրա

Ն

ՆաամՆաասՆաասոնՆաարիաՆաբաղՆաբատՆաբէօթՆաբիՆաբովթՆաբուգոդոնոսորՆաբուզարդանՆաբուսազաբանՆադաբՆադաբիաՆաեմանիՆազովրեցիՆաթանՆաթանայէլՆաթանայիմներՆաթանիաՆաթանմելէքՆահաթՆամեսսիՆամուէլՆայեմՆանգէՆաումՆարեփՆարկիսէՆաւէՆաւումՆափեկՆափէսՆաքովրՆեբրովթՆեկոդաՆեհելամացիՆեհուսթաՆեռՆեսիաՆեսրաքՆետոփաՆետոփաթացիՆերՆերգեղսարասարՆերէոսՆերիաՆեփթաղիմՆեփուսիմՆեքաւովՆէեմանՆէեմիաՆէեսթանՆէրէիՆիկանովրաՆիկոդեմոսՆիկողայոսՆիմփաՆիւգէրՆոգաՆոդաբՆոեմիՆոյՆովաՆովադիաՆովբան

Շ

ՇավաՇարուհեաՇաւաՇիղաՇմաւոնՇուշան

Ո

ՈբաՈբիլՈզաՈզիՈզիաՈզիէլՈթնիՈհադՈհողՈղդաՈղիբամաՈղիմպիաՈնեսիմոսՈնեսիփորոսՈողաՈողիաբՈողիբաՈռնաՈվբէդՈվդՈվդեդՈվդիաՈվդուիաՈվղաՈվսաՈվսամաՈվսաննաՈվսէէՈվսէիաՈվրՈրփաՈւանիաՈւզալՈւէլՈւթաՈւղամՈւննիՈւրՈւրբանոսՈւրիՈւրիՈւրիաՈւրիէլՈւքալՈփիմՈփղաղՈփնիՈփփաՈքոզաթՈքոզամՈքոզիա

Պ

ՊատրոբաՊարմենաՊարսիկՊենտէկոստէՊետափրեաՊետափրէսՊետրոսՊերսիդէՊիլաՊիղատոսՊոպլիոսՊորկիոսՊուդէսՊտողեմայիսՊրիսկէՊրիսկիղաՊրոքորոնՊօղոս

Ռ

ՌաամիաՌաբբիՌաբբունիՌաբսակՌաբսարիսՌագաւՌագուէլՌազոնՌախաբՌամիաՌասինՌափայէլՌափիդիմումՌափուՌաքաբՌաքէլՌեբեկաՌեգմաՌեսեփՌեսփաՌեքաբՌէայիաՌէիՌէկէմմելէքՌէումաՌիբաՌիփաՌիփաթՌոբէՌոբովամՌոկոմՌոհոբոթՌովմելաՌովսՌուբՌուբէնՌումաՌուփոսՌօմամթիեզեր

Ս

ՍաաղՍաասգազՍաարիաՍաարիմՍաբաթաՍաբանիաՍաբաւովթՍաբեթաՍաբիաՍագափՍագէՍադովկՍաթուրՍաթրաբուզանՍալլաՍալլուՍալպաադՍահառՍաղաՍաղադՍաղաթիէլՍաղամէՍաղամիէլՍաղափՍաղթիՍաղիՍաղմանաՍաղմանասարՍաղմոնՍաղոմիթՍաղովմէՍամաամՍամաղաՍամայիՍամաովթՍամարաթՍամարիՍամարիթՍամաքիաՍամեգարՍամեգարնաբաւՍամեթՍամերՍամմաՍամուաՍամուէլՍամսաՍամսարՍամրոնՍամփսոնՍանաբաղատՍանէսարՍասաՍասբասարՍարաՍարաբիաՍարայիաՍարասարՍարարՍարափՍարգոնՍարեթՍարէդՍարէսՍարուաՍարսեքիմՍարրաՍաւուղՍափՍափաթանիՍափամՍափանՍափատՍափատիաՍափիրաՍաքարՍեբաստոսՍեբեգօնՍեբեթաքաՍեբերՍեբնաՍեգուբՍեդեկիաՍեդրաքՍեթՍեթարՍեթրիՍելեկՍելէինՍելօմիՍեկունդոսՍեհոնՍեղեմիաՍեղեփՍեղղումՍեղղունՍեմաՍեմայիաՍեմէիՍեմիդաՍեմիրամովթՍենաաՍենաբՍենացիՍենեքերիմՍենուաՍեպփօրՍեպփօրաՍեսանՍետրաՍերգիոսՍերուգՍերօրՍեփէիՍեփիաՍեփոՍեփովՍեփրաՍեքենիաՍեքիաՍէար-յասուբՍէէրաՍէթՍէլէսՍէլլաՍէմՍէուրինՍէսիՍիահաՍիբաՍիզաՍիլլեմՍիլօնիՍիհաՍիղուանոսՍիմէիՍիմէօնՍիմոփորՍիսաՍիսակՍիսարաՍիւնտիքՍկեւաՍոբաղՍոբիՍողոմոնՍոմերՍոպատրոսՍոսթենէսՍոսիպատրոսՍոսոմէՍովաՍովբաբՍովբակՍովբաքՍովգարՍովէՍովկաթացիքՍովկիացիքՍովղանՍովմերՍովսեկՍովփաՍոտէՍուաՍուաղՍուբայէլՍուէՍուլամիթՍուհամՍունիՍուսանՍուսիՍուտաղաՍուրՍուրիէլՍուրիսադաՍուփամՍուփանՍուփիՍուփիմՍոփարՍոփերաթՍոփոնիաՍտաքէսՍտեփանՍտեփաննոսՍտոյիկեանՍօբեբաՍօբէկՍօհամՍօղոսՍօքեցի

Վ

ՎայեզաթաՎաշթիՎափառՎափսիՎեդանՎեհափառ

Տ

ՏաբաղիաՏաբաովթՏաբէելՏաբէէլՏաբիթաՏաբրեմոնՏարաթանՏարփաղեցիքՏափատՏեբաքՏեղմոնՏերտիոսՏերտիւղոսՏիբերիոսՏիմէՏիմոթէոսՏիմովնաՏիտոսՏիւրանՏիւքիկոսՏոբադոնիաՏուբիաՏրիփանոսՏրիփոսՏրոփիմոս

Ր

ՐէսաՐոկոմՐուհամա

Փ

Փաաթ-մովաբՓաարաՓագիէլՓադայէլՓադայիաՓադասուրՓադօնՓաթուէլՓակէէՓակէիաՓաղաղՓաղաղիաՓաղայիաՓաղատիաՓաղդասՓաղէթՓաղէկՓաղէտՓաղղուսՓաղտիՓաղտիէլՓանուէլՓառնակՓասաքՓասէՓասուրՓասփառՓարեդաՓարէսՓարիսեցիՓարմասթաՓարոսՓարուաՓարուրիմՓարսանդաթաՓաքարաթ-ասեբայիմՓեթայիաՓելեթիներՓելիքսՓեղաթիՓենանաՓենէհէսՓեստոսՓիբէՓիգելոսՓիթոնՓիլետոսՓիլիմոնՓիլիպպոսՓիղողոգՓինօնՓիրամՓիքողՓղեգոնտՓղշտացիՓորաթաՓորտունատՓուաՓուդՓութացիՓուտիէլՓուրՓուրաՓուրիմՓսոմփթոմփանէ

Ք

ՔաբասինիայիՔաբերՔազբիՔալքօլՔաղադՔաղէբՔամՔամաամՔամովսՔանանաՔանանիսՔառանՔասղեւՔասղուքացիՔասղօնՔարմիՔարքասՔելլոնՔեղեգՔեղկաՔեղկիաՔեղղէսՔեղոնՔեղուբՔեղուբաՔեղուհաՔենանիՔեներէթՔետՔետուրաՔետտուսՔիլաբՔիրամՔիրամ-ԱբիՔղուէՔոդադՔոդողագոմորՔոլոզէՔոնոնիաՔոռեցիՔոռիՔովթամՔուբացիՔուզաՔուզեբաՔուսարսաթեմՔուսի

Օ

ՕգոստոսՕմարՕմեղաՕնՕնամՕնանՕնանՕսէսՕրէն