Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Թվեր

մէկերկուերեքչորսհինգվեցեօթութինըտաստասնեւմէկտասնեւերկուտասնեւերեքտասնեւչորստասնեւհինգտասնեւվեցտասնեւեօթտասնեւութտասնեւինըքսանքսանեւմէկքսանեւերկուքսանեւերեքքսանեւչորսքսանեւհինգքսանեւվեցքսանեւեօթքսանեւութքսանեւինըերեսուներեսունեւմէկերեսունեւերկուերեսունեւերեքերեսունեւչորսերեսունեւհինգերեսունեւվեցերեսունեւեօթերեսունեւութերեսունեւինըքառասունքառասունեւմէկքառասունեւերկուքառասունեւերեքքառասունեւչորսքառասունեւհինգքառասունեւվեցքառասունեւեօթքառասունեւութքառասունեւինըյիսունյիսունեւմէկյիսունեւերկույիսունեւերեքյիսունեւչորսյիսունեւհինգյիսունեւվեցյիսունեւեօթյիսունեւինըվաթսունվաթսունեւմէկվաթսունեւերկուվաթսունեւչորսվաթսունեւհինգվաթսունեւվեցվաթսունեւեօթըվաթսունեւութվաթսունինըեօթանասունեօթանասունեւերկուեօթանասունեւերեքեօթանասունեւչորսեօթանասունեւհինգեօթանասունեւվեցեօթանասունեւեօթըութսունութսունեւերկուութսունեւերեքութսունեւչորսութսունեւհինգութսունեւվեցութսունեւեօթութսունեւութիննսունիննսունեւերկուիննսունեւհինգիննսունեւվեցիննսունեւութիննսունեւինըհարիւրհարիւրեւտասըհարիւրեւքսանհարիւրեւյիսունհարիւրեւվաթսունվեցհարիւրերորդհազարհազարեւվեց