Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Կորնթոս

Ունիկալ բառեր


Գործք Առաքելոց 18:0
Գործք Առաքելոց 18:1
Գործք Առաքելոց 18:8
Գործք Առաքելոց 19:1
Ա Կորնթացիս 1:2
Ա Կորնթացիս 6:0
Բ Կորնթացիս 1:1
Բ Կորնթացիս 1:23
Բ Կորնթացիս 6:11
Բ Տիմոթեոս 4:20
Կորնթոս բառը հայտնաբերվել է 10 տեղում: